THERMOMETER


Meaning of THERMOMETER in English

thermometer BrE AmE θə ˈmɒm ɪt ə -ət- AmE \ θ ə r ˈmɑːm ət̬ ə r

▷ thermometer|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.