Meaning of THYRISTOR in English

THYRISTOR

thyristor BrE AmE θaɪ ə ˈrɪst ə AmE \ - ə r

▷ thyristor|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.