Meaning of TIRELESS in English

TIRELESS

tireless BrE AmE ˈta ɪ ‿ə ləs -lɪs AmE \ ˈtaɪ‿ ə r ləs

▷ tireless|ly li

▷ tireless|ness nəs nɪs

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.