TRANSISTOR


Meaning of TRANSISTOR in English

transistor BrE AmE træn ˈzɪst ə trɑːn-, § trən-, -ˈsɪst- AmE - ə r

— Preference poll, British English: træn- 86% (English southerners 84%), trɑːn- 14% (English southerners 16%); -ˈzɪst- 63%, -ˈsɪst- 37%.

▷ transistor|s z

▶ tran ˌ sistor ˈ radio BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.