Meaning of TUNG CHEE HWA in English

TUNG CHEE HWA

Tung Chee Hwa BrE AmE ˌtʊŋ ˌtʃiː ˈ h wɑː —Chinese Dǒng Jiànhuá [ 3 tʊŋ 4 tɕian 2 xua ] , Cantonese [ 2 toŋ 3 kiːn 4 waː ]

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.