VERB


Meaning of VERB in English

verb BrE AmE vɜːb AmE vɝːb

▷ verbs vɜːbz AmE vɝːbz

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.