Meaning of ZIRCONIUM in English

ZIRCONIUM

zirconium BrE AmE zɜː ˈkəʊn i‿əm AmE \ zɝː ˈkoʊn-

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.