ZOROASTER


Meaning of ZOROASTER in English

Zoroaster BrE AmE ˌzɒr əʊ ˈæst ə ˈ•••• AmE \ ˈzɔːr oʊ æst ə r ˈzoʊr-

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.