Meaning of DECHLORINATE in English

DECHLORINATE

v.

Pronunciation: ( ˌ )d ē - ' klo ̇ r- ə - ˌ n ā t

Function: transitive verb

Date: 1941

: to remove chlorine from < dechlorinate water>

– de · chlo · ri · na · tion \ ( ˌ )d ē - ˌ klo ̇ r- ə - ' n ā -sh ə n \ noun

Merriam Webster Collegiate English Dictionary.      Merriam Webster - Энциклопедический словарь английского языка.