Meaning of AQUA in English

AQUA

[aqua] n [L--more at island] (14c) 1 pl aquae : water; esp: water 5a(2)

2. pl aquas : a light greenish blue color

Merriam-Webster English vocab.      Английский словарь Merriam Webster.