GUILDER


Meaning of GUILDER in English

[guil.der] n [ME gylder, gyldren, modif. of MD gulden] (15c): gulden

Merriam-Webster English vocab.      Английский словарь Merriam Webster.