Meaning of CHIANG KAI-SHEK in English

CHIANG KAI-SHEK

transcription, транскрипция: [ jē-ˈäŋ-ˈkī-ˈshek, ˈchaŋ- ]

biographical name

1887-1975 pinyin Jiang Jie-shī jē-ˈäŋ-jē-ˈā-ˈshē Chinese general & politician; president of China (1948-49; Taiwan, 1950-75)

Merriam-Webster's Collegiate English vocabulary.      Энциклопедический словарь английского языка Merriam Webster.