TRANSNATIONAL


Meaning of TRANSNATIONAL in English

transcription, транскрипция: [ (ˌ)tran(t)s-ˈnash-nəl, (ˌ)tranz-, -ˈna-shə-n ə l ]

adjective

Date: 1921

: extending or going beyond national boundaries

transnational corporations

• trans·na·tion·al·ism -ˈnash-nə-ˌli-zəm, -ˈna-shə-nə- noun

Merriam-Webster's Collegiate English vocabulary.      Энциклопедический словарь английского языка Merriam Webster.