GARAGIST


Meaning of GARAGIST in English

gəˈräjəst, -äzhə̇-; Brit usu ˈgaˌräzhə̇st or -äj- or ˈgarij- noun

( -s )

chiefly Britain : garageman

Webster's New International English Dictionary.      Новый международный словарь английского языка Webster.