LEVÉE EN MASSE


Meaning of LEVÉE EN MASSE in English

noun

see levy en masse

Webster's New International English Dictionary.      Новый международный словарь английского языка Webster.