SABADININE


Meaning of SABADININE in English

səˈbad ə nˌēn, - ə nə̇n noun

( -s )

Etymology: International Scientific Vocabulary sabadine + -ine

: cevine

Webster's New International English Dictionary.      Новый международный словарь английского языка Webster.