SAPIUTAN


Meaning of SAPIUTAN in English

|säpēˈüt ə n noun

( -s )

Etymology: Malay sapi hutan wild cattle, from sapi cow + hutan forest, wild

: anoa

Webster's New International English Dictionary.      Новый международный словарь английского языка Webster.