Англо-русский перевод FIN

FIN

плавник

- abdominal fin

- adipose fin

- anal fin

- back fin

- caudal fin

- dorsal fin

- fatty fin

- first dorsal fin

- flesh fin

- pectoral fin

- pelvic fin

- proctal fin

- second dorsal fin

- tail fin

- ventral fin

- whale fin

New English-Russian biological dictionary .      Новый Англо-Русский биологический словарь.