WANG


Meaning of WANG in English

[c mediumvioletred] (as used in expressions)

Wu wang

Hsi Wang Mu

To wang

Wang Anshi

Wang An shih

Wang Chong

Wang Ch'ung

Wang Hui

Wang Jingwei

Wang Ching wei

Wang Mang

Wang Xiaotong

Wang Yangming

{{link=Wang Yang ming">Wang Yang ming

Britannica English dictionary.      Английский словарь Британика.