ZHU


Meaning of ZHU in English

[c mediumvioletred] (as used in expressions)

Zhu Yuanzhang

Zhu Di

{{link=Zhu De">Zhu De

Zhu Rongji

Zhu Shijie

Zhu Xi

Britannica English dictionary.      Английский словарь Британика.