CHINESE MYTHOLOGY


Meaning of CHINESE MYTHOLOGY in English

All the articles available in the Chinese mythology section of the Encyclopedia Mythica:

Ba; Ba Xian; Bixia Yuanjin; Cai-shen; Cao Guo-jiu; Celestial kings; Cheng-huang; Chih Nu; Chu Jiang; Da-yu; Dha-shi-zhi; Di-cang; Di-guan; Di-ya; Dong-yue da-di; Dou-mu; Dragon kings; Dzi dzat; Er-lang; Fan-kui; Fei Lian; Feng Bo; Feng Po-po; Feng-huang; Fu Xi; Fu-xing; Gao Yao; Geong Si; Gong De Tian; Gong Gong; Gou Mang; Guan-di; Guan-yin; Gui; Gui Xian; Gun; Hac Tao; Han; Han Xian-zi; He Bo; He Xian-gu; Heng O; Hou Ji; Hou Tu; How-chu; How-too; Hu Jing-de; Huang Fei-hu; Huang-chuan; Huang-di; Huang-lao; Huang-lao-jun; Ji Nu; Jian Di; Jian Lao; Jiang Shr; Jin Jia; Ki-lin; Kuang Shi; Kui-xing; Kun-lun; Lan Cai-he; Lao-jun; Lei-gong; Lei-zi; Li T'ien; Li Tie-guai; Ling Xiao Bao Dian; Ling-bao tian-zong; Ling-guan; Liu Bei; Long; Long-wang; Lu Ban; Lu Dong-bin; Lu-xing; Ma Wang; Ma-mian; Men-shen; Mo-hi-hai; Monkey; Monkey King; Mu Gong; Mu-king; Nü-gua; Niu Wang; Niu-you; Pa; Pa-cha; Pakua; Pan Jin Lian; Pan-gu; Peng-lai; Peng-zi; Pusa; Qi Gu-niang; Qin-shu-pao; Ran-deng; Ru Shou; San-guan; San-huang; San-qing; San-xing; Shachihoko; She-di; Shen Yi; Shen-nung; Shou-lao; Shou-xing; Shui-guan; Shun; Si-ming; Siu Yan; Song Di; Song-zi niang-niang; Ssu Ling; Sun Hou-zi; Sun Wu-Kung; Sun-pi; Tai-sui-xing; Tai-yi; Tai-yue da-di; Tang; Tao-de tian-zong; Tian Hou; Tian-di; Tian-guan; Tian-long; Tian-mu; Tian-wang; Tian-zong; Tu-di; Wang Mu niang-niang; We-duo; Wei Cheng; Wei-tuo; Wen-chang; Wen-shu; Wu Guan; Wu Yo; Wu-di; Xi Shi; Xi Wang-mu; Xian; Yan-lo; Yang Jing; Yao; Yao-shi; Yen-di; Yi-Ti; Yu; Yu-huang; Yu-qiang; Yu-ren; Yuan-shi tian-zong; Zao-jun; Zhang Fei; Zhang Guo-lao; Zhang Xian; Zhi Song-zi; Zhi-ni; Zhong kui; Zhong Li-quan; Zhong-kui; Zhu Rong; Zhu-yi; Zi-yu.

Encyclopedia Mythica English dictionary.      Английский энциклопедический словарь греческой мифологии.