Meaning of A'MAAL in English

A'MAAL

ıÜüA'maal is an act of worship.

Advanced Islamic English dictionary.      Расширенный исламский словарь английского языка.