Meaning of A CAPPELLA in English

A CAPPELLA

a cappella BrE AmE ˌæk ə ˈpel ə ˌɑːk-, -æ- AmE ˌɑː kə- —Italian [ ak kap ˈpɛl la \]

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.