ACETYLENE


Meaning of ACETYLENE in English

acetylene BrE AmE ə ˈset ə liːn -ɪ-; - ə l iːn; - ə l ɪn, § -ən AmE ə ˈset̬ ə l iːn -ən

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.