Meaning of -AGOGUE in English

-AGOGUE

-agogue stress-imposing BrE AmE ə ɡɒɡ AmE ə ɡɑːɡ

▷ — galactogogue ɡə ˈlækt ə ɡɒɡ AmE -ɡɑːɡ

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.