Meaning of -AGOGY in English

-AGOGY

-agogy BrE AmE ə ɡɒdʒ i -ɡɒɡ-, -ɡəʊɡ- AmE ə ɡɑːdʒ i -ɡɑːɡ-, -ɡoʊɡ-

▷ — pedagogy ˈped ə ɡɒdʒ i -ɡɒɡ i AmE -ɡɑːdʒ i -ɡɑːɡ i

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.