Meaning of ARMATURE in English

ARMATURE

armature BrE AmE ˈɑːm ətʃ ə -ə tjʊə, -ə tʃʊə AmE \ ˈɑːrm ə tʃʊr -tʊr, -ətʃ ə r

▷ armature|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.