Meaning of BOLD in English

BOLD

bold, Bold BrE AmE bəʊld ⇨bɒʊld AmE boʊld

▷ bolder ˈbəʊld ə ⇨ˈbɒʊld ə AmE ˈboʊld ə r

▷ boldest ˈbəʊld ɪst ⇨ˈbɒʊld-, -əst AmE \ ˈboʊld-

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.