CENTI-


Meaning of CENTI- in English

centi- BrE AmE ¦sent i -ə AmE \ ¦sen t̬ ə ¦sɑːn t̬ ə

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.