Meaning of CHROMATIC in English

CHROMATIC

chromatic BrE AmE krə ˈmæt ɪk krəʊ- AmE \ kroʊ ˈmæt̬ ɪk

▷ chromatic|ally ə l‿i

▷ chromatic|ness nəs nɪs

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.