COMPARATOR


Meaning of COMPARATOR in English

comparator BrE AmE kəm ˈpær ət ə § ( ˌ ) kɒm- AmE -ət̬ ə r -ˈper-

▷ comparator|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.