Meaning of COORDINATION in English

COORDINATION

coordination, co-ordination BrE AmE kəʊ ˌɔːd ɪ ˈneɪʃ ə n ˌkəʊ ˌɔːd-, -ə-, - ə n ˈeɪʃ- AmE \ koʊ ˌɔːrd ə n ˈeɪʃ ə n ˌkoʊ ˌɔːrd-

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.