FORMULA


Meaning of FORMULA in English

form|ula BrE AmE ˈfɔːm |jʊl ə -jəl ə AmE ˈfɔːrm |jəl ə

▷ form|ulae ju liː jə-, -laɪ AmE jə liː

▷ form|ulas jʊl əz jəl əz jəl əz

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.