FUZZY


Meaning of FUZZY in English

fuzz|y BrE AmE ˈfʌz |i

▷ fuzz|ier i‿ə AmE \ i‿ ə r

▷ fuzz|iest i‿ɪst i‿əst

▷ fuzz|ily ɪ li ə l i

▷ fuzz|iness i nəs i nɪs

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.