INNOCENCE


Meaning of INNOCENCE in English

innocence BrE AmE ˈɪn əs ə n t s -əʊs-

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.