LYMPHOMA


Meaning of LYMPHOMA in English

lymphoma BrE AmE lɪm ˈfəʊm ə AmE \ -ˈfoʊm ə

▷ lymphoma|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.