Meaning of MANIFOLD in English

MANIFOLD

manifold, M~ BrE AmE ˈmæn ɪ fəʊld -ə-, ⇨-fɒʊld AmE -foʊld

▷ manifold|ed ɪd əd

▷ manifold|ing ɪŋ

▷ manifold|ly li

▷ manifold|ness nəs nɪs

▷ manifold|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.