Meaning of PREDATOR in English

PREDATOR

predator BrE AmE ˈpred ət ə -ɪt- AmE \ -ət̬ ə r -ə tɔːr

▷ predator|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.