Meaning of PYRAMIDAL in English

PYRAMIDAL

pyramidal BrE AmE pɪ ˈræm ɪd ə l pə-, § \ -əd ə l; ˈpɪr ə mɪd ə l, ˌ••ˈ••◂

▷ pyramidal|ly i

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.