PYRAMID


Meaning of PYRAMID in English

pyramid BrE AmE ˈpɪr ə mɪd

▷ pyramid|ed ɪd əd

▷ pyramid|ing ɪŋ

▷ pyramid|s z

▶ ˈ pyramid ˌ selling ˌ••• ˈ••

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.