Meaning of SECULAR in English

SECULAR

secular BrE AmE ˈsek jʊl ə -jəl- AmE \ -jəl ə r

▷ secular|ly li

▷ secular|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.