Meaning of SKEW in English

SKEW

skew BrE AmE skjuː

▷ skewed skjuːd

▷ skewing ˈskjuː ɪŋ

▷ skews skjuːz

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.