Meaning of STOMA in English

STOMA

stoma BrE AmE ˈstəʊm ə AmE ˈstoʊm ə

▷ stoma|s z

▷ stomata ˈstəʊm ət ə ˈstɒm-; stə ʊ ˈmɑːt ə AmE ˈstoʊm ət̬ ə ˈstɑːm-; stoʊ ˈmɑːt̬ ə

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.