Meaning of SUPPORT in English

SUPPORT

sup|port verb, noun BrE AmE sə |ˈpɔːt AmE -|ˈpɔːrt -ˈpoʊrt

▷ sup|ported ˈpɔːt ɪd -əd AmE ˈpɔːrt̬ əd ˈpoʊrt̬-

▷ sup|porting ˈpɔːt ɪŋ AmE ˈpɔːrt̬ ɪŋ ˈpoʊrt̬-

▷ sup|ports ˈpɔːts AmE ˈpɔːrts ˈpoʊrts

▶ sup ˌ porting ˈ part BrE AmE

▶ sup ˌ porting ˈ programme BrE AmE

▶ sup ˌ porting ˈ role BrE AmE

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.