Meaning of UNDERLAY in English

UNDERLAY

underlay noun BrE AmE ˈʌnd ə leɪ AmE \ - ə r-

▷ underlay|s z

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.