Meaning of ZONE in English

ZONE

zone BrE AmE zəʊn AmE zoʊn

▷ zoned zəʊnd AmE zoʊnd

▷ zones zəʊnz AmE zoʊnz

▷ zoning ˈzəʊn ɪŋ AmE ˈzoʊn ɪŋ

Longman Pronunciation English Dictionary.      Английский словарь произношений Longman.