ZITI


Meaning of ZITI in English

[zi.ti] n, pl ziti [It, pl. of zito, alter. of zita piece of tubular pasta, prob. short for maccheroni di zita, lit., bride's macaroni] (ca. 1845): medium-sized tubular pasta

Merriam-Webster English vocab.      Английский словарь Merriam Webster.