Meaning of ACETYLMETHYLCARBINOL in English

ACETYLMETHYLCARBINOL

əˈsēd. ə lˈmethəlˈkärbəˌnȯl, ˈasəd. ə l-, -nōl noun

( -s )

Etymology: acetyl + methyl + carbinol

: acetoin

Webster's New International English Dictionary.      Новый международный словарь английского языка Webster.