MASS


Англо-русский перевод MASS

1) масса

2) гиря

mass on chemical scale — масса по химической шкале;

mass on physical scale — масса по физической шкале

- absorption mass

- acoustic mass

- active mass

- actual mass

- added mass

- air mass

- apparent mass

- atomic mass

- balance mass

- cake mass

- calibrated mass

- chemical mass

- chemical scale mass

- circumpolar water masses

- coke mass

- coked mass

- cold air mass

- combustible mass

- continental air mass

- critical mass

- dislocation mass

- domain wall mass

- effective dynamic mass

- effective mass

- electrical mass

- electric mass

- electromagnetic mass

- electron mass

- equivalent mass

- even mass

- final mass

- frost mass

- fully loaded mass

- fully loaded shuttle mass

- generalized mass

- GEO mass

- glass mass

- gravitational mass

- GTO mass

- gyrating mass

- HEO mass

- inertial mass

- isotopic mass

- LEO mass

- lining mass

- longitudinal mass

- lumped mass

- magnesite ramming mass

- minimum critical mass

- molecular mass

- negative effective mass

- nuclear mass

- nuclidic mass

- odd mass

- operating mass

- ore mass

- pasty mass

- payload mass

- plastic-coal mass

- pure mass

- reciprocating mass

- reduced mass

- refrigerant mass

- relativistic mass

- rest mass

- rock mass

- sprung mass

- steady mass

- subcritical mass

- supercritical mass

- tar-dolomite mass

- tar-refractory mass

- transverse mass

- unsprung mass

- variable mass

- virtual mass

- warm air mass

- water mass

- working mass

Big English-Russian polytechnic dictionary .      Большой Англо-Русский политехнический словарь.