Англо-русский перевод TRAP

TRAP

ловушка; капкан; ставить ловушку или капкан; ловить капканом - bacterial trap - basket trap - box trap - break-back trap - cannon net trap - corral trap - enclosure trap - light trap - live trap - pitfall trap - portable trap - rat trap - span trap - steel trap

Чибисова О.И., Смирнов Н.Н.. New English-Russian dictionary of biology.      Новый Англо-Русский словарь по биологии.